28.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 182/18


A Törvényszék (ötödik tanács) T-91/16. sz. Olaszország kontra Bizottság ügyben 2018. január 25-én hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2018. április 9-én benyújtott fellebbezés

(C-247/18. P. sz. ügy)

(2018/C 182/21)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, P. Gentili avvocato dello Stato)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

Az Olasz Köztársaság azért fordul a tisztelt Bírósághoz, hogy a Bíróság, alapokmánya 56. és 58. cikkének alapján helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-91/16. sz. ügyben 2018. január 25-én kihirdetett, 2018. január 29-én közölt ítéletét, amelynek tárgya az Európai Szociális Alap (ESZA) Szicília Operatív Programhoz nyújtott támogatásának – amely program az olaszországi 1. célkitűzés által érintett olasz tartományok strukturális tevékenységeinek közösségi támogatásába illeszkedik (POR Sicilia 2000-2006) – csökkentéséről szóló, 2015. december 17-i, 2015. december 18-án közölt C(2015)9413. sz. bizottsági határozat megsemmisítése.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Olasz Köztársaság megtámadta a Bíróság előtt a T-91/16. sz. ügyben 2018. január 25-én hozott ítéletet, amellyel az Európai Unió Törvényszéke elutasította Olaszországnak az Európai Szociális Alap (ESZA) Szicília Operatív Programhoz nyújtott támogatásának – amely program az olaszországi 1. célkitűzés által érintett olasz tartományok strukturális tevékenységeinek közösségi támogatásába illeszkedik (POR Sicilia 2000-2006) – csökkentéséről szóló, 2015. december 17-i, 2015. december 18-án közölt C(2015)9413. sz. bizottsági határozat ellen benyújtott keresetét.

Első jogalap: az 1260/99 rendelet (1) 39. cikkének, a 438/[2001] rendelet (2) 4., 6. és 10. cikkének, az EUMSZ 317. cikknek és a bizonyítási teher elvének a megsértése.

A Törvényszék nem mondta ki, hogy magukból az általa megállapított tényekből kitűnik, hogy a Bizottság 2008-ban újból megnyitott vizsgálata ugyanazon, 2005-ben és 2006-ban már pozitív eredménnyel vizsgált költségekre vonatkozott, anélkül, hogy új tényezők felmerültek volna.

Második jogalap: az 1260/99 rendelet 39. cikkének, az 1083/2006 rendelet (3) 100. cikkének, az 1303/2013 rendelet (4) 145. cikkének, valamint a megfelelő ügyintézés, a kontradiktórius eljárás és a bizalomvédelem elvének a megsértése.

A Törvényszék igazoltnak látta, anélkül, hogy ennek okát megjelölte volna, a korrekciós eljárás összesen több mint hét éves időtartamát, amelynek során a Bizottság lényegében úgy járt el, hogy a végleges határozat – egy általa, saját mérlegelési jogkör keretében meghatározott időpontban történő – meghozatalához előírt, a meghallgatást követő hat hónapos jogvesztő határidő elteljen, figyelmen kívül hagyva annak jogvesztő jellegét.

Harmadik jogalap: az 1260/99 rendelet 39. cikke (2) és (3) bekezdésének és a 438/2001 rendelet 10. cikkének a megsértése. A tények elferdítése.

A Törvényszék megállapította, hogy a jelen ügyben megállapított hibaarány lényegileg különbözik időben a 2006. december 31-ét megelőző és követő időszakokban, illetve a „koherens” projektekre vonatkozó költségek és egyéb költségek tárgyában. Mindazonáltal jogellenesen helytállónak nyilvánította megkülönböztetés nélkül valamennyi tervezési évre és valamennyi projekt-típusra az extrapoláción alapuló egykulcsos 32,65 % hibaarányt. Ezzel megsértette a korrekciók arányosságának elvét és a minták reprezentativitásának elvét.


(1)  A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161, 1. o; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 31. o.).

(2)  A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999 rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 63., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 132. o.).

(3)  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 210., 25. o.).

(4)  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 320. o.).