201806290071986412018/C 249/112452018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL201804098811

Дело C-245/18: Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Udine (Италия), постъпило на 9 април 2018 г. — Fallimento Tecnoservice Int. Srl/Poste Italiane SpA


C2492018BG810120180409BG00118181

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Udine (Италия), постъпило на 9 април 2018 г. — Fallimento Tecnoservice Int. Srl/Poste Italiane SpA

(Дело C-245/18)

2018/C 249/11Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Udine

Страни в главното производство

Ищец: Fallimento Tecnoservice Int. Srl

Ответник: Poste Italiane SpA

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 74 и 75 от Директива 2007/64/ЕО ( 1 ) в редакцията в сила към 3 август 2015 г., които уреждат задълженията и ограниченията на отговорността на доставчика на платежни услуги и са транспонирани в италианския правен ред с членове 24 и 25 от Законодателен декрет № 10/2011, да се тълкуват в смисъл, че се прилагат само по отношение на доставчика на платежни услуги на наредителя, който иска да му се предостави такава услуга, или в смисъл, че се прилагат и по отношение на доставчика на платежни услуги на получателя?


( 1 ) Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, стр. 1).