4.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 190/15


Överklagande ingett den 4 april 2018 av Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 1 februari 2018 i mål T-423/14, Larko mot kommissionen

(Mål C-244/18 P)

(2018/C 190/21)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ombud: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos och N. Korogiannakis, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet,

återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning och besluta att frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför följande fyra grunder till stöd för sitt överklagande:

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF i det att tribunalen, genom en felaktig tillämpning av principen om en privat investerare, drog slutsatsen att åtgärd nr 3 innebar en fördel för klaganden.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och artikel 296.2 FEUF i det att tribunalen kom fram till att åtgärderna nr 2 och 4 innebar en fördel för klaganden. Vad gäller åtgärd nr 2 (garantin från år 2008): felaktig tolkning av det tidsmässiga kriteriet i begreppet företag i svårigheter. Felaktig tillämpning av kriteriet rörande vederlag för garantin. Vad gäller åtgärd nr 4 (garantin från år 2010): a) bristfällig motivering beträffande beviljandet av garanti som allmän praxis, b) bristfällig motivering beträffande den irreparabla skada som klaganden anser sig ha lidit, c) bristfällig motivering och åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och av principen om skydd för berättigade förväntningar i fråga om villkoren för garantin och storleken på kommissionen, d) bristfällig motivering vad gäller den särskilda ställning som National Bank of Greece SA (ETE) har i egenskap av privat aktieägare.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 107.3 b FEUF och 296.2 FEUF i det att tribunalen fann att åtgärd nr 6 var oförenlig med den gemensamma marknaden a) vad gäller tillämpningen av 2011 års tillfälliga ramverk, b) vad gäller tillämpningen av riktlinjerna för undsättning och omstrukturering.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 108.2 FEUF, artikel 14.1 i förordning nr 659/1999 (1) och artikel 296.2 FEUF vad gäller beräkningen av storleken på det stödbelopp som skulle återkrävas i fråga om åtgärderna nr 2, 4 och 6. Grunden avser de punkter i den överklagaden domen som behandlar stödets särdrag i form av garantier.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s. 1).