4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. dubna 2018 Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 1. února 2018 ve věci T-423/14, Larko v. Komise

(Věc C-244/18 P)

(2018/C 190/21)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (zástupci: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos a N. Korogiannakis, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku,

vrátil věc Tribunálu, aby o ní znovu rozhodl, a určil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje čtyři následující důvody kasačního opravného prostředku:

1.

První důvod kasačního opravného prostředku, který vychází z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU, se týká závěru, že opatření č. 3 přiznalo navrhovatelce výhodu na základě nesprávného uplatnění kritéria soukromého investora.

2.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku, který vychází z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU a čl. 296 odst. 2 SFEU, se týká závěru, že opatření č. 2 a 4 přiznala navrhovatelce výhodu. Pokud jde o opatření č. 2 (záruka z roku 2008): nesprávný výklad časového kritéria v souvislosti s pojmem společnost v obtížích. Nesprávný výklad kritéria odměny za záruku. Pokud jde o opatření č. 4 (záruka z roku 2010): a) nedostatečné odůvodněni poskytnutí záruky v rámci stávající praxe, b) nedostatečné odůvodnění, pokud jde o nenapravitelnou újmu, která byla navrhovatelce údajně způsobena, c) nedostatečné odůvodnění a porušení čl. 107 odst. 1 SFEU, jakož i zásady ochrany legitimní důvěry, pokud je o podmínky záruky a výši provize, d) nedostatečné odůvodnění zvláštního postavení Řecké národní banky (ETE) jako soukromého akcionáře.

3.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku, který vychází z porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 296 odst. 2 SFEU, se týká závěru, že opatření č. 6 je neslučitelné se společným trhem: a) pokud jde o použití Dočasného rámce na rok 2011; b) pokud jde o použití Pokynů o záchraně a restrukturalizaci.

4.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, který vychází z porušení čl. 108 odst. 2 SFEU, čl. 14 odst. 1 nařízení č. 659/1999 (1) a čl. 296 odst. 2 SFEU, se týká vyčíslení podpory, která má být vrácena v případě opatření č. 2, 4 a 6. Jedná se o body uvedené v napadeném rozsudku ohledně specifik státní podpory ve formě záruk.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 1999, L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).