4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/15


Жалба, подадена на 4 април 2018 г. от Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 1 февруари 2018 г. по дело T-423/14, Larko/Комисия

(Дело C-244/18 P)

(2018/C 190/21)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (представители: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos и N. Korogiannakis, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се уважи жалбата.

Да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане, без произнасяне по съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните четири основания:

1.

Първо основание — нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС поради извода, че мярка 3 предоставя предимство на жалбоподателя, при неправилно прилагане на принципа на частния инвеститор.

2.

Второ основание — нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС и член 296, параграф 2 ДФЕС поради извода, че мерки 2 и 4 предоставят предимство на жалбоподателя. Що се отнася до мярка 2 (гаранцията от 2008 г.): неправилно тълкуване на времевия критерий в понятието за предприятие в затруднение. Неправилно тълкуване на критерия за заплащане на гаранцията. Относно мярка 4 (гаранцията от 2010 г.): a) липса на мотиви по отношение на предоставянето на гаранцията като обичайна практика; б) липса на мотиви относно непоправимите вреди, които е претърпял жалбоподателят; в) липса на мотиви и нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, както и на принципа на защита на оправданите правни очаквания, що се отнася до условията на гаранцията и размера на комисионата; г) липса на мотиви относно особеното положение на National Bank of Greece SA (ETE) като частен акционер.

3.

Трето основание — нарушение на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС и член 296, параграф 2 ДФЕС поради извода, че мярка 6 е несъвместима с общия пазар. a) относно прилагането на Временната рамка от 2011 г.; б) относно прилагането на Насоките за оздравяване и преструктуриране.

4.

Четвърто основание — нарушение на член 108, параграф 2 ДФЕС, член 14, параграф 1 от Регламент № 659/1999 (1) и член 296, параграф 2 ДФЕС относно определянето на размера на подлежащата на възстановяване помощ по мерки 2, 4 и 6. Относно възприетите становища в обжалваното съдебно решение във връзка с особеностите на държавните помощи под формата на гаранции.


(1)  Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ, L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41)