201806290251986362018/C 249/102432018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL201804037821

Vec C-243/18 P: Odvolanie podané 3. apríla 2018: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 25. januára 2018 vo veci T-561/16, Galocha/Empresa Común Fusión for Energy


C2492018SK710120180403SK00107182

Odvolanie podané 3. apríla 2018: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 25. januára 2018 vo veci T-561/16, Galocha/Empresa Común Fusión for Energy

(Vec C-243/18 P)

2018/C 249/10Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (v zastúpení: G. Poszler a R. Hanak, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Yosu Galocha

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 25. januára 2018 vo veci T-561/16, ktorým sa zrušujú zoznamy úspešných uchádzačov výberového konania F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 a rozhodnutie Fusion for Energy zamestnať úspešných uchádzačov,

uložiť navrhovateľovi náhradu trov prvostupňového konania aj odvolacieho konania, ak bude konečným rozsudkom Súdneho dvora rozhodnuté o zrušení.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nedodržanie zásady proporcionality a z toho vyplývajúca neprimeraná penalizácia tretích osôb, ktoré mali prospech z rozhodnutia, ktoré sa ukázalo ako protiprávne.