201806010251917472018/C 211/202422018CJC21120180618SV01SVINFO_JUDICIAL20180405161722

Mål C-242/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 5 april 2018 – ”UniCredit Leasing” EAD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP


C2112018SV1620120180405SV0020162172

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 5 april 2018 – ”UniCredit Leasing” EAD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Mål C-242/18)

2018/C 211/20Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande:”UniCredit Leasing” EAD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Tolkningsfrågor

1.

Medger artikel 90.1 i direktiv 2006/112/EG ( 1 ) om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vid uppsägning av ett avtal om finansiell leasing, en nedsättning av beskattningsunderlaget och en återbetalning av mervärdesskatt som har fastställts genom ett slutligt beslut om efterbeskattning på grundval av ett beskattningsunderlag som motsvarar de sammanlagda månatliga leasingavgifterna för hela avtalsperioden?

2.

Om den första frågan besvaras jakande: Vilka av de situationer som anges i artikel 90.1 i direktivet kan en leasegivare åberopa gentemot en medlemsstat vid uppsägning av ett leasingavtal på grund av delvis utebliven betalning av leasingavgifterna för att erhålla en nedsättning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatten som motsvarar de avgifter som förfallit till betalning men inte har betalats från den tidpunkt betalningarna ställdes in till uppsägningen av avtalet, när uppsägningen inte har retroaktiv verkan och detta bekräftas genom en klausul i själva avtalet?

3.

Medger tolkningen av artikel 90.2 i mervärdesskattedirektivet slutsatsen att det föreligger ett undantag från artikel 90.1 mervärdesskattedirektivet i en situation som den förevarande?

4.

Medger tolkningen av artikel 90.2 i mervärdesskattedirektivet antagandet att begreppet hävning i den bestämmelsen omfattar situationer när leasegivaren inte längre kan begära betalning av leasingavgifterna inom ramen för ett avtal om finansiell leasing med köpplikt, eftersom denne har sagt upp leasingavtalet på grund av att leasetagaren inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet, när leasegivaren enligt avtalet emellertid har rätt till skadestånd som motsvarar samtliga leasingavgifter som inte har betalats, vilka skulle ha förfallit till betalning innan leasingperioden löpte ut?


( 1 ) EUT L 347, 2006, s. 1.