201806010251917472018/C 211/202422018CJC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180405161722

Vec C-242/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărhoven administrativen săd (Bulharsko) 5. apríla 2018 – „UniCredit Leasing“ EAD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Centralno upravlenie na NAP


C2112018SK1620120180405SK0020162172

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărhoven administrativen săd (Bulharsko) 5. apríla 2018 – „UniCredit Leasing“ EAD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Centralno upravlenie na NAP

(Vec C-242/18)

2018/C 211/20Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărhoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka:„UniCredit Leasing“ EAD

Odporca: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Centralno upravlenie na NAP

Prejudiciálne otázky

1.

Umožňuje ustanovenie článku 90 ods. 1 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( 1 ) pri vypovedaní zmluvy o financovaní lízingu zníženie základu dane a vrátenie DPH, ktorá bola vypočítaná právoplatným opravným daňovým výmerom z vymeriavacieho základu pozostávajúceho zo sumy mesačných lízingových splátok za celkové obdobie platnosti zmluvy?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: na ktoré prípady uvedené v článku 90 ods. 1 smernice sa lízingový prenajímateľ môže v prípade vypovedania lízingovej zmluvy kvôli čiastočnému nezaplateniu dlžných lízingových splátok odvolať voči členskému štátu, aby dosiahol zníženie základu dane z pridanej hodnoty v rozsahu dlžných, ale nezaplatených splátok za obdobie od zastavenia platieb do okamihu vypovedania zmluvy, pokiaľ vypovedanie nepôsobí spätne, čo potvrdzuje klauzula v samotnej zmluve?

3.

Pripúšťa výklad článku 90 ods. 2 smernice o DPH záver, že v prípade ako tento existuje výnimka z článku 90 ods. 1 smernice o DPH?

4.

Umožňuje výklad článku 90 ods. 1 smernice o DPH domnievať sa, že v predpise použitý pojem [vypovedania] zahŕňa prípad, kedy lízingový prenajímateľ v rámci lízingovej zmluvy s povinným prevodom vlastníctva nemôže od lízingového nájomcu viac požadovať zaplatenie lízingových splátok, lebo lízingový prenajímateľ vypovedal lízingovú zmluvu z dôvodu neplnenia zmluvy zo strany lízingového nájomcu, ale podľa zmluvy má nárok na náhradu škody vo výške všetkých nezaplatených lízingových splátok, ktoré sú splatné do konca trvania lízingu?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.