201806290091986432018/C 249/092402018CJC24920180716LV01LVINFO_JUDICIAL201804046721

Lieta C-240/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 4. aprīlīConstantin Film Produktion GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 24. janvāra spriedumu lietā T-69/17 Constantin Film Produktion GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs


C2492018LV610120180404LV00096172

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 4. aprīlīConstantin Film Produktion GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 24. janvāra spriedumu lietā T-69/17 Constantin Film Produktion GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-240/18 P)

2018/C 249/09Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Constantin Film Produktion GmbH (pārstāvji: E. Saarmann un P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 24. janvāra spriedumu T-69/17;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs pamatus.

1. Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 7. panta 1. punkta f) apakšpunkta pārkāpums

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa esot nepamatoti noraidījusi strīdus Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, atsaucoties uz Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi ( 1 ) 7. panta 1. punkta f) apakšpunktā paredzēto absolūto reģistrācijas atteikuma pamatu. Reģistrācijai pieteiktais apzīmējums neesot pretrunā vispārpieņemtiem morāles principiem.

Vispārējā tiesa, pārbaudot iepriekšējās instances veiktos vērtējumus, esot pieļāvusi šādas kļūdas:

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa konkrētā reģistrācijai pieteiktā apzīmējuma “Fack Ju Göhte” vietā esot pārbaudījusi apzīmējumu “Fuck you, Goethe”.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa esot nepareizi pieņēmusi, ka reģistrācijai pieteikto apzīmējumu raksturo tam piemītošā vulgaritāte, un šajā ziņā neesot ievērojusi, ka no vārdu kombinācijas sastāvošā apzīmējuma “Fack Ju Göhte” gadījumā runa ir par oriģinālu un izteiksmīgu mākslas jēdzienu, kura iedarbība nepareizās rakstības lietošanas dēļ ir nenopietna un nevainīga.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa esot tiesiski kļūdaini apstiprinājusi iepriekšējā instancē konstatēto attiecīgās vācu valodā runājošās sabiedrības daļas uztveri. Apelācijas sūdzības iesniedzēja esot pierādījusi filmas “Fack Ju Göhte” ievērojamos panākumus vācu valodā runājošajā Eiropas Savienības daļā, kā arī apstākli, ka attiecīgā sabiedrības daļa reģistrācijai pieteikto apzīmējumu saista ar jautrību un izklaidi. Arī tos (nedaudzos) attiecīgās sabiedrības locekļus, kas vēl neko nav dzirdējusi par šo filmu, reģistrācijai attiecībā uz pieprasītajām precēm un pakalpojumiem pieteiktais apzīmējums nekādi nevarot aizskart, jo apzīmējuma fonētiskā rakstība jau atņemot tam nopietnību. Pieteiktais apzīmējums konkrēto sabiedrības daļu arī neaicinot uz kādu darbību, to tieši neuzrunājot un arī neapvainojot.

2. Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums

Tā kā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja vērtējumi attiecībā uz reģistrācijai pieteikto apzīmējumu “DIE WANDERHURE” (ITSB 2015. gada 28. maija lēmums – R 2889/2014-4 – Die Wanderhure) nav tikusi piemēroti šai lietai, Eiropas Savienības Vispārējā tiesa esot patvaļīgi piemērojusi atšķirīgu attieksmi pēc būtības līdzīgiem lietu apstākļiem.

3. Tiesiskās noteiktības principa un labas pārvaldības principa pārkāpums

Apzīmējuma “Fack Ju Göhte” vietā pārbaudot apzīmējumu “Fuck you, Goethe”, kā arī nepiemērojot lēmumā lietā “WANDERHURE” izdarītos vērtējumus, Eiropas Savienības Vispārējā tiesa esot pieņēmusi neparedzamu un nepārbaudāmu lēmumu.


( 1 ) Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.), redakcijā ar grozījumiem (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.)).