201806290091986432018/C 249/092402018CJC24920180716FI01FIINFO_JUDICIAL201804046721

Asia C-240/18 P: Valitus, jonka Constantin Film Produktion GmbH on tehnyt 4.4.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-69/17, Constantin Film Produktion v. EUIPO, 24.1.2018 antamasta tuomiosta


C2492018FI610120180404FI00096172

Valitus, jonka Constantin Film Produktion GmbH on tehnyt 4.4.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-69/17, Constantin Film Produktion v. EUIPO, 24.1.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-240/18 P)

2018/C 249/09Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Constantin Film Produktion GmbH (edustajat: E. Saarmann ja P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen 24.1.2018 antama tuomio T-69/17 kumotaan ja

vastapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

1. Unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on rikottu

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tavaramerkkihakemuksen virheellisesti vedoten unionin tavaramerkkiasetuksen ( 1 ) 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Haettu tavaramerkki ei ole hyvän tavan vastainen.

Unionin yleinen tuomioistuin teki edeltävässä asteessa suoritettujen arviointien tarkastelussa seuraavat virheet:

Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tosiasiallisesti haetun tavaramerkin ”Fack Ju Göhte” sijasta tavaramerkkiä ”Fuck you, Goethe”.

Unionin yleinen tuomioistuin lähti virheellisesti siitä, että haetulle tavaramerkille oli ominaista karkeus ja jätti tässä yhteydessä huomioon ottamatta sen, että useasta sanasta koostuvassa tavaramerkissä ”Fack Ju Göhte” on kyse omintakeisesta ja erottamiskykyisestä taiteellisesta käsitteestä, joka väärinkirjoituksen vuoksi vaikuttaa vitsikkäältä ja harmittomalta.

Unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti vahvistanut ensimmäisessä käsittelyasteessa omaksutun saksankielisen kohdeyleisön määritelmän. Valittaja on näyttänyt toteen elokuvan ”Fack Ju Göhte” laajan menestyksen Euroopan unionin saksankielisellä alueella, samoin kuin sen seikan, että relevantti kohdeyleisö yhdistää haettuun tavaramerkkiin hilpeyden ja ajanvietteen. Myöskään ne (harvat) yleisön edustajat, jotka eivät ole koskaan kuulleet elokuvasta, eivät voi tuntea itseään häirityiksi haettua tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen vuoksi, koska jo merkin kirjoitustapa äännekirjoituksella poistaa sen vakavuuden. Haettu tavaramerkki ei myöskään edellytä kohdeyleisöltä toimintaa, puhuttele sitä suoraan eikä myöskään loukkaa sitä.

2. Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu

Koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole käsiteltävässä asiassa soveltanut Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston haettua tavaramerkkiä DIE WANDERHURE (SMHV:n päätös 28.5.2015 –R 2889/2014-4 – Die Wanderhure) koskevaa arviointia, se on kohdellut olennaisesti samanlaisia tilanteita mielivaltaisesti eri tavalla.

3. Oikeusvarmuuden periaatetta ja hyvää hallintoa on loukattu

Koska unionin yleinen tuomioistuin on tarkastellut tavaramerkkiä ”Fuck you, Goethe” tavaramerkin ”Fack Ju Göhte” sijasta ja jättänyt soveltamatta tavaramerkkiä WANDERHUREN koskevassa päätöksessä esitettyä arviointia, se on antanut tuomion, joka ei ole ollut ennakoitavissa ja joka ei ole tarkistettavissa.


( 1 ) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001) (EUVL 2017, L 154, s. 1).