201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716SV01SVINFO_JUDICIAL201804035621

Mål C-239/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Thüringer Oberlandesgericht (Tyskland) den 3 april 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH mot Freistaat Thüringen


C2492018SV510120180403SV00085162

Begäran om förhandsavgörande framställd av Thüringer Oberlandesgericht (Tyskland) den 3 april 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH mot Freistaat Thüringen

(Mål C-239/18)

2018/C 249/08Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Thüringer Oberlandesgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Motpart: Freistaat Thüringen

Tolkningsfrågor

1.

Föreligger en rätt att begära information enligt artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1768/95 ( 1 ) från ett officiellt organ om begäran endast avser information om växtarter, och inte information om en skyddad sort?

2.

För det fall att det av svaret på fråga 1 följer att en sådan begäran om information kan göras gällande:

a)

Är det fråga om ett officiellt organ som handhar kontrollen av jordbruksproduktion, i den mening som avses i artikel 11.2 (första strecksatsen) i förordning (EG) nr 1768/95, om den berörda myndigheten har till uppgift att kontrollera stöd till jordbrukare från unionens medel och den i samband med detta lagrar uppgifter från jordbrukare som inger ansökningar, vilket även omfattar uppgifter om växtarter?

b)

Kan ett officiellt organ vägra att lämna ut den begärda informationen om detta innebär att den information som innehas av organet måste bearbetas eller specificeras av en utomstående och detta skulle medföra en kostnad på ca 6000 euro? Har det därvid någon betydelse om den sökande är beredd att stå för kostnaderna?


( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1768/95 av den 24 juli 1995 om införande av genomförandebestämmelser för det undantag i jordbruket som föreskrivs i artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt (EUT L 173, s. 14).