201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL201804035621

Vec C-239/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Nemecko) 3. apríla 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen


C2492018SK510120180403SK00085162

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Oberlandesgericht (Nemecko) 3. apríla 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

(Vec C-239/18)

2018/C 249/08Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Thüringer Oberlandesgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Žalovaný: Freistaat Thüringen

Prejudiciálne otázky

1.

Existuje podľa článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1768/95 ( 1 ) nárok na poskytnutie informácií voči orgánom, ktorý sa vzťahuje iba na informácie týkajúce sa druhov rastlín, bez toho, aby sa žiadosťou o informácie žiadali aj informácie o chránenej odrode?

2.

V prípade, že z odpovede na prvú otázku vyplynie, že taký nárok na poskytnutie informácií možno uplatniť:

a)

Ide o orgán zainteresovaný v monitoringu poľnohospodárskej produkcie v zmysle článku 11 ods. 2 (prvá zarážka) nariadenia (ES) č. 1768/95 vtedy, ak je orgán poverený tým, aby kontroloval subvencovanie poľnohospodárov z prostriedkov EÚ a v tom rozsahu o poľnohospodároch podávajúcich žiadosť ukladá údaje, ktoré sa týkajú aj (kultúrnych) druhov?

b)

Je orgán oprávnený odoprieť poskytnutie požadovaných informácií, ak je na poskytnutie informácií potrebné spracovanie, resp. špecifikovanie údajov, ktoré sa u tohto orgánu nachádzajú, treťou osobou a to vyžaduje finančné náklady vo výške asi 6000 eur? Zohráva pri tom úlohu, či je osoba požadujúca informácie ochotná znášať vzniknuté náklady?


( 1 ) Nariadenie Komisie č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v Spoločenstve (Ú. v. ES L 173, 1995, s. 14; Mim. vyd. 03/018, s. 63).