201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL201804035621

Kohtuasi C-239/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Thüringer Oberlandesgericht (Saksamaa) 3. aprillil 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH versus Freistaat Thüringen


C2492018ET510120180403ET00085162

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Thüringer Oberlandesgericht (Saksamaa) 3. aprillil 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH versus Freistaat Thüringen

(Kohtuasi C-239/18)

2018/C 249/08Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Thüringer Oberlandesgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esindaja: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Freistaat Thüringen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 1768/95 ( 1 ) artikli 11 lõikest 1 tuleneb õigus nõuda ametiasutuselt teavet taimeliikide kohta, ilma et samal ajal nõutakse teavet ka kaitstud sortide kohta?

2.

Juhul kui vastusest esimesele küsimusele tuleneb, et sellise teabetaotluse esitamine on lubatav:

a)

Kas ametiasutus on põllumajandustootmise järelevalvega tegelev asutus määruse nr 1768/95 artikli 11 lõike 2 (esimene taane) tähenduses, kui ta kontrollib põllumajandustootjatele ELi vahenditest rahaliste toetuste andmist ja salvestab sellega seoses taotluse esitanud põllumajandustootjate andmed, mis muu hulgas käsitlevad taimeliike?

b)

Kas ametiasutusel on õigus keelduda taotletud teabe andmisest, kui asjaomaste andmete edastamiseks peab kolmas isik neid andmeid töötlema või täpsustama ja see toob kaasa ligikaudu 6000 euro suuruse rahalise kulu? Kas seejuures omab tähtsust taotluse esitaja valmisolek hüvitada tekkivad kulud?


( 1 ) Komisjoni 24. juuli 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1768/95 ühenduse sordikaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 14 lõikes 3 osutatud põllumajandusliku erandi rakenduseeskirjade kohta (EÜT 1995, L 173, lk 14; ELT eriväljaanne 03/18, lk 63).