201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL201804035621

Дело C-239/18: Преюдициално запитване от Thüringer Oberlandesgericht (Германия), постъпило на 3 април 2018 г. — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen


C2492018BG510120180403BG00085162

Преюдициално запитване от Thüringer Oberlandesgericht (Германия), постъпило на 3 април 2018 г. — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

(Дело C-239/18)

2018/C 249/08Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Thüringer Oberlandesgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Ответник: Freistaat Thüringen

Преюдициални въпроси

1.

Съществува ли съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1768/95 ( 1 ) право на информация от официалните органи, което се отнася само до сведения за видове растения, без с искането за информация да се изискват и сведения за защитен сорт?

2.

В случай че от отговора на първия въпрос следва, че подобно право на информация може да бъде упражнено:

a)

действа ли орган, участващ в контрола на селскостопанското производство, като официален орган по смисъла на член 11, параграф 2 (първо тире) от Регламент (ЕО) № 1768/95 в случаите, когато упражнява контрол върху отпускането на субсидии за земеделските производители от средства на Европейския съюз и за тази цел съхранява данни на кандидатстващите земеделски производители и относно видове (растения)?

б)

има ли право официален орган да откаже изисканата информация, ако предоставянето ѝ налага обработка, съответно специфициране на наличните при него данни от трето лице и разходът за това е в размер на около 6000 EUR? Във връзка с това от значение ли е обстоятелството, че подателят на искането е готов да поеме възникналите разходи?


( 1 ) Регламент (ЕО) № 1768/95 на Комисията от 24 юли 1995 година за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения (ОВ L 173, 1995 г., стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 17, стр. 177).