4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 190/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. martā iesniedza Cour de cassation (Francija) – GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

(Lieta C-236/18)

(2018/C 190/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāja: GRDF SA

Atbildētājas: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) (1) un it īpaši tās 41. panta 11. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka regulatīvajai iestādei, izskatot domstarpības, ir jābūt tiesībām pieņemt lēmumu, kas attiecas uz visu tās izskatīšanai iesniegtā strīda periodu, neatkarīgi no dienas, kad domstarpības starp pusēm ir radušās, it īpaši izdarot secinājumus par līguma neatbilstību Direktīvas normām lēmumā, kurš attiecas uz visu līguma periodu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 211, 94. lpp.).