4.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 29.3.2018 – GRDF SA v. Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie ja Procureur général près la Cour d’appel de Paris

(Asia C-236/18)

(2018/C 190/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: GRDF SA

Vastapuolet: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie ja Procureur général près la Cour d’appel de Paris

Ennakkoratkaisukysymys

Onko maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (1) 41 artiklan 11 kohtaa tulkittava siten, että riidan ratkaisevalla sääntelyviranomaisella on toimivaltuudet tehdä päätös, jota sovelletaan koko sen käsiteltäväksi saatetussa riidassa kyseessä olevaan ajanjaksoon riippumatta siitä, milloin riita on osapuolten välille syntynyt, ja erityisesti laajentaa päätöksensä oikeusvaikutukset koskemaan koko sopimuskautta sen perusteella, ettei sopimus ole direktiivin säännösten mukainen?


(1)  Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY (EUVL 2009, L 211, s. 94).