201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618DA01DAINFO_JUDICIAL20180329161611

Sag C-233/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Brussel (Belgien) den 29. marts 2018 — Zubair Haqbin mod Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


C2112018DA1610120180329DA0019161161

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Brussel (Belgien) den 29. marts 2018 — Zubair Haqbin mod Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Sag C-233/18)

2018/C 211/19Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Arbeidshof te Brussel

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Zubair Haqbin

Sagsøgt: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal direktivets artikel 20, stk. 1-3 ( 1 ), fortolkes således, at disse stykker udtømmende opregner de tilfælde, i hvilke de materielle modtagelsesforhold kan indskrænkes eller inddrages, eller følger det af artikel 20, stk. 4 og 5, at inddragelse af retten til materielle modtagelsesforhold også kan ske som en sanktion for alvorlige overtrædelser af de bestemmelser, der er fastlagt for indkvarteringscentrene, samt i tilfælde af grov voldelig adfærd?

2)

Skal direktivets artikel 20, stk. 5, og artikel 20, stk. 6, fortolkes således, at medlemsstaterne, før de træffer afgørelse om indskrænkningen eller inddragelsen af de materielle modtagelsesforhold eller om sanktioner, i forbindelse hermed skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre retten til en værdig levestandstandard i perioden med udelukkelse, eller kan disse bestemmelser opfyldes med en ordning, hvorefter det efter afgørelsen om indskrænkningen eller inddragelsen af de materielle modtagelsesforhold kontrolleres, om den person, der er genstand for afgørelsen, har en værdig levestandard, og der om nødvendigt på dette tidspunkt træffes afhjælpende foranstaltninger?

3)

Skal direktivets artikel 20, stk. 4-6, læst i sammenhæng med direktivets artikel 14, 21, 22, 23 og 24 og med artikel 1, 3, 4 og 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, fortolkes således, at en sanktion om midlertidig (eller endelig) udelukkelse fra retten til materielle modtagelsesforhold er mulig eller ikke mulig over for en mindreårig, særligt over for en uledsaget mindreårig?


( 1 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 96).