201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618BG01BGINFO_JUDICIAL20180329161611

Дело C-233/18: Преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel (Белгия), постъпило на 29 март 2018 г. — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


C2112018BG1610120180329BG0019161161

Преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel (Белгия), постъпило на 29 март 2018 г. — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Дело C-233/18)

2018/C 211/19Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Arbeidshof te Brussel

Страни в главното производство

Жалбоподател: Zubair Haqbin

Ответник: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 20, параграфи 1 —3 от Директивата ( 1 ) да се тълкува в смисъл, че изчерпателно урежда случаите, в които може да бъде ограничена или отнета възможността за ползване на материалните условия на приемане, или от член 20, параграфи 4 и 5 следва, че правото на получаване на тези услуги може да бъде отнето и като санкция за сериозни нарушения на правилника на центровете за настаняване или за поведение, свързано с прояви на сериозно насилие?

2)

Следва ли член 20, параграфи 4 и 5 да се тълкува в смисъл, че преди приемането на решение за ограничаване или отнемане на възможността за ползване на материалните условия на приемане или за налагане на санкции и в рамките на тези решения държавите членки трябва да определят необходимите мерки за гарантиране на правото на достоен стандарт на живот за времето на лишаването, или тази разпоредба може да бъде спазена чрез система, при която след постановяване на решението относно ограничаване или отнемане на възможността за ползване на материалните условия за приемане се проверява дали на лицето, до което се отнася решението, се осигурява достоен стандарт на живот и евентуално в този момент се вземат коригиращи мерки?

3)

Следва ли член 20, параграфи 4 —6 във връзка с членове 14, 21, 22, 23 и 24 от Директивата, както и с членове 1, 3, 4 и 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че мярка или санкция за временно (или окончателно) лишаване от правото на ползване на материалните условия на приемане е възможна по отношение на ненавършили пълнолетие лица и по-специално по отношение на непридружени ненавършили пълнолетие лица или такава мярка или санкция е невъзможна?


( 1 ) Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).