201806290181986332018/C 249/072302018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL201803304521

Vec C-230/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol (Rakúsko) 30. marca 2018 – PI


C2492018SK410120180330SK00074152

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol (Rakúsko) 30. marca 2018 – PI

(Vec C-230/18)

2018/C 249/07Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Tirol

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: PI

Dotknutý správny orgán: Landespolizeidirektion Tirol

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 15 ods. 2 GRC (Charta základných práv Európskej únie), podľa ktorého si každý občan Únie môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte, chápať tak, že mu odporuje právna úprava členského štátu, ktorá, ako § 19 ods. 3 Tiroler Landespolizeigesetz (tirolský krajinský zákon o polícii), LGBl. č. 60/1976, naposledy zmenený zákonom LGBl. č. 56/2017, umožňuje, aby správne orgány mohli aj bez predchádzajúceho správneho konania prijať bezprostredné poriadkové a donucovacie opatrenia, ako najmä zatvorenie podniku na mieste, bez toho, aby išlo iba o predbežné opatrenie?

2.

Má sa článok 47 GRC, prípadne v spojení s článkami 41 a 52 GRC, s ohľadom na zásadu rovnosti procesných podmienok a s ohľadom na právo na účinnú súdnu ochranu chápať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá, ako § 19 ods. 3 a 4 Tiroler Landespolizeigesetz, upravuje faktické bezprostredné poriadkové a donucovacie opatrenia, ako najmä zatvorenie podniku bez dokumentácie a vydania potvrdenia dotknutej osobe?

3.

Má sa článok 47 GRC, prípadne v spojení s článkami 41 a 52 GRC, s ohľadom na zásadu rovnosti procesných podmienok chápať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá, ako § 19 ods. 3 Tiroler Landespolizeigesetz, vyžaduje na zrušenie faktických bezprostredných poriadkových a donucovacích opatrení, ktorým nepredchádza správne konanie, ako najmä zavretie podniku, podanie odôvodneného návrhu na zrušenie tohto zatvorenia podniku osobou dotknutou týmto faktickým opatrením?

4.

Má sa článok 47 GRC v spojení s článkom 52 GRC s ohľadom na právo na účinnú súdnu ochranu chápať tak, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá, ako § 19 ods. 4 Tiroler Landespolizeigesetz pri faktickom donucovacom opatrení vo forme zavretia podniku pripúšťa iba právo podať návrh na zrušenie, ktoré je obmedzené na určité podmienky?