201806290181986332018/C 249/072302018CJC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL201803304521

Kohtuasi C-230/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) 30. märtsil 2018 – PI


C2492018ET410120180330ET00074152

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) 30. märtsil 2018 – PI

(Kohtuasi C-230/18)

2018/C 249/07Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Tirol

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PI

Vastustaja: Landespolizeidirektion Tirol

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 15 lõiget 2, mille kohaselt on igal liidu kodanikul vabadus otsida tööd, töötada, teostada asutamisõigust ning pakkuda teenuseid kõikides liikmesriikides, tuleb mõista nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis – nagu Tiroler Landespolizeigesetz’i (Tirooli liidumaa politseiseadus, edaspidi „politseiseadus“; LGBl. nr 60/1976, viimati muudetud seadusega LGBl. nr 56/2017) § 19 lõige 3 – võimaldab seda, et ametiasutuse organid võivad ka ilma eelneva ametkondliku menetluseta võtta vahetu käsu- ja sunnivõimu meetmeid – näiteks eelkõige ettevõtte kohapealne sulgemine –, ilma et seejuures oleks tegemist pelgalt ajutiste meetmetega?

2.

Kas harta artiklit 47, vajadusel koostoimes selle artiklitega 41 ja 52, tuleb poolte võrdsuse ja tõhusa õiguskaitsevahendi seisukohast lähtudes mõista nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis – nagu on sätestatud politseiseaduse § 19 lõigetes 3 ja 4 – näeb ette faktilised vahetu käsu- ja sunnivõimu meetmed, näiteks eelkõige ettevõtete sulgemise, ilma dokumenteerimiseta ja asjaomasele isikule kinnituse andmiseta?

3.

Kas harta artiklit 47, vajadusel koostoimes selle artiklitega 41 ja 52, tuleb poolte võrdsuse seisukohast lähtudes mõista nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, milles – nagu on sätestatud politseiseaduse § 19 lõigetes 3 ja 4 – on ette nähtud, et menetluseta rakendatud faktiliste vahetu käsu- ja sunnivõimu meetmete, näiteks eelkõige ettevõtete sulgemise, tühistamiseks peab isik, keda see faktiline meede puudutab, esitama põhjendatud taotluse kõnealuse sulgemise tühistamiseks?

4.

Kas harta artiklit 47 koostoimes selle artikliga 52 tuleb tõhusa õiguskaitsevahendi põhimõtet arvesse võttes mõista nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis – nagu politseiseaduse § 19 lõige 4 – annab ettevõtte sulgemise vormis rakendatud faktilise sunnimeetme puhul piiratud õiguse esitada tühistamistaotlus ainult teatud tingimustel?