201806150421954802018/C 231/162282018CJC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180403131421

Mål C-228/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 3 april 2018 – Gazdasági Versenyhivatal mot Budapest Bank Nyrt. M.fl.


C2312018SV1310120180403SV0016131142

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 3 april 2018 – Gazdasági Versenyhivatal mot Budapest Bank Nyrt. M.fl.

(Mål C-228/18)

2018/C 231/16Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Klagande: Gazdasági Versenyhivatal

Motparter: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Tolkningsfrågor

1)

Kan artikel 81.1 EG [artikel 101.1 FEUF] tolkas så att den kan åsidosättas av ett och samma beteende såväl på grund av dess konkurrensbegränsande syfte som på grund av dess konkurrensbegränsande resultat, om de båda betraktas som självständiga rättsliga grunder?

2)

Kan artikel 81.1 EG [artikel 101.1 FEUF] tolkas så att det avtal som tvisten rör, vilket ingåtts mellan ungerska banker och i vilket det i förhållande till de två bankkortsföretagen MasterCard och Visa fastställs en enhetlig förmedlingsavgift som ska betalas till de utgivande bankerna för användningen av kort från dessa företag, utgör en konkurrensbegränsning genom syfte?

3)

Kan artikel 81.1 EG [artikel 101.1 FEUF] tolkas så att kreditkortsföretag som inte direkt har medverkat i fastställandet av innehållet i ett mellanbanksavtal men som gjort det möjligt att ingå avtalet och som godtagit och tillämpat det, också ska anses vara parter i avtalet, eller ska dessa företag anses ha samordnat sitt beteende med de banker som ingick avtalet?

4)

Kan artikel 81.1 EG [artikel 101.1 FEUF] tolkas så att det mot bakgrund av tvisteföremålet inte är nödvändigt att avgöra om det rör sig om ett deltagande i avtalet eller om en samordning med beteendet hos de banker som deltog i avtalet, för att slå fast att det skett ett åsidosättande av konkurrensrätten?