201806150421954802018/C 231/162282018CJC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180403131421

Zadeva C-228/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 3. aprila 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. in drugi


C2312018SL1310120180403SL0016131142

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 3. aprila 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. in drugi

(Zadeva C-228/18)

2018/C 231/16Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagatelj kasacijske pritožbe: Gazdasági Versenyhivatal

Tožeče stranke in nasprotne stranke v postopku s kasacijsko pritožbo: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da lahko eno samo ravnanje pomeni njegovo kršitev tako zaradi protikonkurenčnega cilja kot zaradi protikonkurenčnih posledic, pri čemer se to dvoje šteje za neodvisni pravni podlagi?

2.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da sporazum iz postopka v glavni stvari, sklenjen med madžarskimi bankami, ki v zvezi z družbama, ki izdajata bančne kartice MasterCard in Visa, določa enoten znesek medbančne provizije, ki jo je treba plačati bankam izdajateljicam za uporabo kartic teh dveh družb, pomeni omejevanje konkurence zaradi cilja?

3.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da za stranke v medbančnem sporazumu štejeta tudi družbi, ki izdajata kreditne kartice, ki nista neposredno sodelovali pri opredelitvi vsebine sporazuma, vendar sta omogočili njegovo sprejetje, ga sprejeli in uporabljali, ali pa je treba presoditi, da sta ti družbi svoje ravnanje uskladili z bankami, ki so sklenile sporazum?

4.

Ali je mogoče člen 81(1) ES [člen 101(1) PDEU] razlagati tako, da glede na predmet spora za ugotovitev kršitve konkurenčnega prava ni treba opredeliti, ali gre za sodelovanje v sporazumu ali za uskladitev z ravnanjem bank, ki so sodelovale v sporazumu?