201806150421954802018/C 231/162282018CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180403131421

Vec C-228/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 3. apríla 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. a i.


C2312018SK1310120180403SK0016131142

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 3. apríla 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. a i.

(Vec C-228/18)

2018/C 231/16Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Gazdasági Versenyhivatal

Žalobkyne a odporkyne v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že toto ustanovenie môže byť porušené jediným správaním tak na základe protisúťažného cieľa, ako aj na základe protisúťažného následku, ak protisúťažný cieľ a následok sa považujú za nezávislé právne základy?

2.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že dohoda, akou je dohoda vo veci samej uzatvorená medzi maďarskými bankami, ktorá v súvislosti s dvoma spoločnosťami vydávajúcimi bankové karty, a to MasterCard a Visa, stanovuje jednotný medzibankový poplatok, ktorý má byť uhradený vydávajúcim bankám za používanie kariet týchto spoločností, predstavuje obmedzenie hospodárskej súťaže na základe cieľa?

3.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že za účastníkov medzibankovej dohody možno považovať tiež spoločnosti vydávajúce kreditné karty, ktoré hoci sa priamo nezúčastnili na vymedzení obsahu tejto dohody, umožnili jej prijatie a akceptovali a uplatňovali ju, alebo sa má vychádzať z toho, že tieto spoločnosti svoj postup zosúladili s bankami, ktoré túto dohodu uzatvorili?

4.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že s ohľadom na predmet sporu sa pre konštatovanie porušenia práva hospodárskej súťaže nevyžaduje vymedziť, či ide o účasť na dohode alebo o zosúladený postup s postupom bánk zúčastnených na dohode?