201807130372003952018/C 268/272262018CJC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20180329212221

Zadeva C-226/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 29. marca 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen


C2682018SL2110120180329SL0027211222

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 29. marca 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Zadeva C-226/18)

2018/C 268/27Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Krohn & Schröder GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 212a CZ ( 1 ) uporablja za oprostitev protidampinške in izravnalne dajatve v skladu s členom 3(1) Uredbe 1238/2013 ( 2 ) in členom 2(1) Uredbe 1239/2013 ( 3 )?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je pri uporabi člena 212a CZ za carinski dolg, nastal v skladu s členom 204(1) CZ zaradi prekoračitve roka iz člena 49(1) CZ, izpolnjen pogoj iz člena 3(1)(a) Uredbe 1238/2013 in člena 2(1)(a) Uredbe 1239/2013, kadar družba, ki je povezana z družbo, navedeno v Prilogi Izvedbenega sklepa 2013/707/EU – ki je zadevno blago proizvedla, poslala in ga zaračunala – sicer ni bila uvoznik zadevnega blaga in tudi ni poskrbela za njegovo sprostitev v prosti promet, vendar je imela ta namen in ji je bilo zadevno blago tudi dejansko dobavljeno?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali se smeta pri uporabi člena 212a CZ za carinski dolg, nastal v skladu s členom 204(1) CZ zaradi prekoračitve roka iz člena 49(1) CZ, račun na podlagi zaveze in potrdilo o izvozni zavezi v smislu člena 3(1)(b) in (c) Uredbe 1238/2013 in člena 2(1)(b) in (c) Uredbe 1239/2013 predložiti tudi v roku, ki ga v skladu s členom 53(1) CZ določijo carinski organi?

4.

Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen: ali račun na podlagi zaveze v smislu člena 3(1)(b) Uredbe 1238/2013 in člena 2(1)(b) Uredbe 1239/2013, na katerem je namesto Izvedbenega sklepa 2013/707/EU naveden Sklep 2013/423/EU, v pogojih spora o glavni stvari in ob upoštevanju splošnih pravnih načel izpolnjuje pogoje iz Priloge III, točka 9, Uredbe 1238/2013 in Priloge 2, točka 9, Uredbe 1239/2013?

5.

Če je odgovor na četrto vprašanje nikalen: ali se sme pri uporabi člena 212a CZ za carinski dolg, nastal v skladu s členom 204(1) CZ zaradi prekoračitve roka iz člena 49(1) CZ, račun na podlagi zaveze v smislu člena 3(1)(b) Uredbe 1238/2013 in člena 2(1)(b) Uredbe 1239/2013 predložiti tudi še v pritožbenem postopku glede določitve carinskega dolga?


( 1 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307), kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 82/97 z dne 19. decembra 1996 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 8, str. 179).

( 2 ) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1238/2013 z dne 2. decembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani (UL 2013, L 325, str. 1).

( 3 ) Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1239/2013 z dne 2. decembra 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani (UL 2013, L 325, str. 66).