201807130372003952018/C 268/272262018CJC26820180730SK01SKINFO_JUDICIAL20180329212221

Vec C-226/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 29. marca 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen


C2682018SK2110120180329SK0027211222

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 29. marca 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Vec C-226/18)

2018/C 268/27Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Krohn & Schröder GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa článok 212a Colného kódexu ( 1 ) oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku 3 ods. 1 nariadenia č. 1238/2013 ( 2 ), resp. článku 2 ods. 1 nariadenia č. 1239/2013 ( 3 )?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je v prípade uplatnenia článku 212a Colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 Colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 Colného kódexu splnená podmienka stanovená v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1239/2013, ak podnik, ktorý je spojený s podnikom uvedeným v prílohe vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ, ktorý dotknutý tovar vyrobil, odoslal a fakturoval, síce nie je dovozcom dotknutého tovaru a ani sa nepostaral o jeho prepustenie do voľného obehu, ale mal takýto úmysel a dotknutý tovar mu bol fakticky dodaný?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Možno v prípade uplatnenia článku 212a Colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 Colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 Colného kódexu predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 1239/2013 aj v rámci lehoty stanovenej colnými orgánmi podľa článku 53 ods. 1 Colného kódexu?

4.

V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku: Spĺňa faktúra súvisiaca so záväzkom podľa článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1239/2013, ktorá namiesto vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ odkazuje na rozhodnutie 2013/423/EÚ, za podmienok sporu vo veci samej a pri zohľadnení všeobecných právnych zásad, predpoklady stanovené v prílohe III bode 9 nariadenia č. 1238/2013 a v prílohe 2 bode 9 nariadenia č. 1239/2013?

5.

V prípade zápornej odpovede na štvrtú otázku: Možno v prípade uplatnenia článku 212a Colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 Colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 Colného kódexu predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1239/2013 ešte aj v konaní o odvolaní proti stanoveniu colného dlhu?


( 1 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307, v znení zmenenom nariadením (ES) č. 82/97 Európskeho parlamentu a Rady z 19. decembra 1996, Ú. v. ES L 17, 1997, s. 1; Mim. vyd. 02/008, s. 179.

( 2 ) Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 1.

( 3 ) Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013 z 2. decembra 2013 ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 66.