201807130372003952018/C 268/272262018CJC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180329212221

Дело C-226/18: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 29 март 2018 г. — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen


C2682018BG2110120180329BG0027211222

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 29 март 2018 г. — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Дело C-226/18)

2018/C 268/27Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Krohn & Schröder GmbH

Ответник: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Преюдициални въпроси

1)

Обхваща ли член 212a от Митническия кодекс ( 1 ) освобождаването от антидъмпингово или изравнително мито съгласно член 3, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 ( 2 ), съответно член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 ( 3 )?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, ще бъде ли изпълнено условието по член 3, параграф 1, буква а) от Регламент № 1238/2013 и член 2, параграф 1, буква а) от Регламент № 1239/2013 в хипотезата на прилагане на член 212а от МК спрямо случаите на възникване на митническо задължение съгласно член 204, параграф 1 от МК поради изтичане на срока по член 49, параграф 1 от МК, когато съответното дружество е свързано лице с предприятие от посочените в приложението към Решение за изпълнение 2013/707/ЕС на Комисията, т.е. с предприятие, което е произвело, изпратило и фактурирало въпросната стока, макар дружеството да не е действало като вносител на тази стока, нито е заявило допускането ѝ до свободно обращение, но е имало такова намерение и действително е получило доставката на стоката?

3)

При утвърдителен отговор на втория въпрос, може ли в хипотезата на прилагане на член 212а от МК спрямо случаите на възникване на митническо задължение съгласно член 204, параграф 1 от МК поради изтичане на срока по член 49, параграф 1 от МК да бъдат представени фактура във връзка с ангажимент за спазване на минимален ценови праг и сертификат за поет ангажимент при износ съответно по смисъла на член 3, параграф 1, букви б) и в) от Регламент за изпълнение № 1238/2013 и на член 2, параграф 1, букви б) и в) от Регламент за изпълнение № 1239/2013 и в рамките на срок, определен от митническите органи съгласно член 53, параграф 1 от МК?

4)

При утвърдителен отговор на третия въпрос, означава ли представянето на фактура във връзка с ангажимент за спазване на минимален ценови праг съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение № 1238/2013 и член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение № 1239/2013, в която като основание за освобождаване вместо Решение за изпълнение 2013/707/ЕС е посочено Решение 2013/423/ЕС, че при обстоятелствата в главното производство и като се вземат предвид общите принципи на правото са изпълнени условията по точка 9 от приложение III към Регламент № 1238/2013 и по точка 9 от приложение 2 към Регламент № 1239/2013?

5)

При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос, може ли в хипотезата на прилагане на член 212а от МК спрямо случаите на възникване на митническо задължение по силата на член 204, параграф 1 от МК поради изтичане на срока по член 49, параграф 1 от МК да се представи фактура във връзка с ангажимент за спазване на минимален ценови праг по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент № 1238/2013 и на член 2, параграф 1, буква б) от Регламент № 1239/2013 и в процедура по обжалване на акта за установяване на митническото задължение?


( 1 ) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58) в редакцията му след изменения с Регламент (ЕО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. (ОВ L 17, 1992 г.).

( 2 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на съвета от 2 декември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 325, 2013 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 325, 2013 г., стр. 66).