201806150361954842018/C 231/142252018CJC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180328111222

Mål C-225/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28 mars 2018 – Grupa Lotos S.A.


C2312018SV1120120180328SV0014112122

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28 mars 2018 – Grupa Lotos S.A.

(Mål C-225/18)

2018/C 231/14Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny (Högsta förvaltningsdomstolen (Polen))

Parter i det nationella målet

Klagande: Grupa Lotos S.A.

Motpart: Minister Finansów

Tolkningsfrågor

Ska artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ( 1 ), jämte neutralitetsprincipen och proportionalitetsprincipen, tolkas så, att de utgör hinder mot sådana bestämmelser som de som finns i artikel 88.1 moment 4 i ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster), enligt vilka minskning av beloppet eller återbetalning av skatt som ska erläggas inte gäller då den beskattningsbara personen förvärvar tjänster avseende kost och logi, med undantag för förvärv av maträtter som i förväg tillretts för passagerare, då dessa maträtter förvärvats av beskattningsbara personer som utför persontransporter, likaså i situationer då dessa bestämmelser införts i lag med stöd av artikel 17.6 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund ( 2 )?


( 1 ) EUT L 347, 2006, s. 1.

( 2 ) EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28.