201806220141970532018/C 240/222132018CJC24020180709SK01SKINFO_JUDICIAL20180326192022

Vec C-213/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Roma (Taliansko) 26. marca 2018 – Adriano Guaitoli a i./easyJet Airline Co. Ltd


C2402018SK1920120180326SK0022192202

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Roma (Taliansko) 26. marca 2018 – Adriano Guaitoli a i./easyJet Airline Co. Ltd

(Vec C-213/18)

2018/C 240/22Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Žalovaná: easyJet Airline Co. Ltd

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa uplatniť článok 33 Montrealského dohovoru alebo je „právomoc“ (medzinárodná a vnútorná) v každom prípade upravená v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 ( 1 ), ak účastník konania, ktorého let mal meškanie alebo bol zrušený, požiada spolu s paušálnou a jednotnou náhradou podľa článkov 5, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 261/2004 ( 2 ) tiež náhradu škody podľa článku 12 uvedeného nariadenia?

2.

Má sa v prípade prvej situácie uvedenej v prvej otázke, článok 33 Montrealského dohovoru vykladať v tom zmysle, že upravuje iba rozdelenie právomoci medzi štátmi alebo v zmysle, že upravuje tiež vnútornú miestnu príslušnosť v rámci jedného zmluvného štátu?

3.

V prípade prvej situácie uvedenej v druhej otázke, článok 33 Montrealského dohovoru sa uplatňuje „výlučne“ a vylučuje uplatnenie článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 alebo sa tieto dve ustanovenia môžu uplatniť spoločne tak, že priamo určia právomoc štátu a vnútornú miestnu príslušnosť súdov?


( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).