201806220141970532018/C 240/222132018CJC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180326192022

Lieta C-213/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. martā iesniedza Tribunale ordinario di Roma (Itālija) – Adriano Guaitoli u.c./easyJet Airline Co. Ltd


C2402018LV1920120180326LV0022192202

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. martā iesniedza Tribunale ordinario di Roma (Itālija) – Adriano Guaitoli u.c./easyJet Airline Co. Ltd

(Lieta C-213/18)

2018/C 240/22Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Roma

Pamatlietas puses

Prasītāji: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli un Patrizia Padroni

Atbildētāja: easyJet Airline Co. Ltd

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai gadījumā, ja puse, kas ir cietusi no lidojuma kavējuma vai atcelšanas, vienlaikus pieprasa gan Regulas Nr. 261/2004 ( 1 ) 5., 7. un 9. pantā paredzētās iepriekš noteiktās un standartizētās kompensācijas, gan zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šīs regulas 12. pantu, ir jāpiemēro Monreālas konvencijas 33. pants, vai “jurisdikcija” (gan starptautiskā, gan iekšējā) tomēr ir regulēta Regulas Nr. 44/2001 ( 2 ) 5. pantā?

2)

Vai 1. jautājumā paredzētajā pirmajā gadījumā Monreālas konvencijas 33. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas regulē tikai jurisdikcijas sadali starp valstīm, vai tādējādi, ka tas regulē arī katras atsevišķas valsts iekšējo teritoriālo jurisdikciju?

3)

Vai 2. jautājumā paredzētajā pirmajā gadījumā Monreālas konvencijas 33. panta piemērošana ir “ekskluzīva” un liedz piemērot Regulas Nr. 44/2001 5. pantu, vai arī abas tiesību normas var tikt piemērotas kopā tādējādi, lai uzreiz noteiktu gan valsts jurisdikciju, gan tās tiesu iekšējo teritoriālo jurisdikciju?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 1. lpp.).

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.).