201806220141970532018/C 240/222132018CJC24020180709FI01FIINFO_JUDICIAL20180326192022

Asia C-213/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Roma (Italia) on esittänyt 26.3.2018 – Adriano Guaitoli ym. v. easyJet Airline Co. Ltd


C2402018FI1920120180326FI0022192202

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Roma (Italia) on esittänyt 26.3.2018 – Adriano Guaitoli ym. v. easyJet Airline Co. Ltd

(Asia C-213/18)

2018/C 240/22Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Roma

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli ja Patrizia Padroni

Vastaaja: easyJet Airline Co. Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jos asianosainen, jonka lento on viivästynyt tai peruutettu, vaatii samanaikaisesti sekä asetuksen (EY) N:o 261/2004 ( 1 ) 5, 7 ja 9 artiklan mukaisia kiinteämääräisiä ja yhdenmukaistettuja korvauksia että saman asetuksen 12 artiklan mukaista vahingonkorvausta, onko asiaan sovellettava Montrealin yleissopimuksen 33 artiklaa vai säännelläänkö tuomioistuimen toimivaltaa (sekä kansainvälisesti että alueellisesti) asetuksen N:o 44/2001 ( 2 ) 5 artiklalla?

2)

Onko ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetussa ensimmäisessä tapauksessa Montrealin yleissopimuksen 33 artiklaa tulkittava siten, että siinä määrätään ainoastaan toimivallan jaosta valtioiden välillä, vai siten, että siinä määrätään myös yksittäisen valtion sisäisestä alueellisesta toimivallasta?

3)

Onko toisessa kysymyksessä tarkoitetussa ensimmäisessä tapauksessa Montrealin yleissopimuksen 33 artiklan soveltaminen ”yksinomaista” siten, että se on esteenä asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan soveltamiselle, vai voidaanko molempia artikloja soveltaa yhdessä niin, että voidaan suoraan määrittää sekä valtion toimivalta että sen tuomioistuinten sisäinen alueellinen toimivalta?


( 1 ) Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).

( 2 ) Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1).