201806220081970652018/C 240/212122018CJC24020180709SK01SKINFO_JUDICIAL20180326191911

Vec C-212/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 26. marca 2018 – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte


C2402018SK1910120180326SK0021191191

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 26. marca 2018 – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Vec C-212/18)

2018/C 240/21Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Prato Nevoso Termo Energy Srl

Žalované: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia článok 6 smernice 2008/98/ES ( 1 ) a, v každom prípade, zásada proporcionality vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavujú ustanovenia článku 293 legislatívneho dekrétu č. 152/2006 a článku 268 písm. eee-a) legislatívneho dekrétu č. 152/2006, na základe ktorých sa biokvapalina spĺňajúca príslušné technické požiadavky a po ktorej existuje dopyt s cieľom použiť ju ako palivo na výrobné účely považuje za odpad, aj v rámci schvaľovacieho konania týkajúceho sa elektrárne na biomasu, a to v prípade, že predmetná biokvapalina nie je zaradená do prílohy X časti II oddielu 4 k časti V legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, nezávisle od posúdenia vo veci nepriaznivých vplyvov na životné prostredie či od akejkoľvek námietky týkajúcej sa technických charakteristík daného produktu vznesenej v rámci schvaľovacieho konania?

2.

Bránia článok 13 smernice 2009/28/ES ( 2 ) a, v každom prípade, zásady proporcionality, transparentnosti a zjednodušenia vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 5 legislatívneho dekrétu č. 28/2011, a to v časti, v ktorej uvedený vnútroštátny predpis v prípade podania žiadosti o povolenie používať biomasu ako palivo v zariadení vypúšťajúcom emisie do atmosféry nijako nekoordinuje predmetný postup s postupom schvaľovania používania určitého materiálu ako paliva podľa prílohy X k časti V legislatívneho dekrétu č. 152/2006, ani nestanovuje možnosť konkrétneho posúdenia navrhnutého riešenia v rámci jednotného schvaľovacieho konania a s ohľadom na vopred stanovené technické špecifikácie?


( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, s. 3).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, s. 16).