201806220081970652018/C 240/212122018CJC24020180709PL01PLINFO_JUDICIAL20180326191911

Sprawa C-212/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte


C2402018PL1910120180326PL0021191191

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Sprawa C-212/18)

2018/C 240/21Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Prato Nevoso Termo Energy Srl

Druga strona postępowania: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 6 dyrektywy 2008/98/WE ( 1 ), a w każdym razie zasada proporcjonalności stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak uregulowanie zawarte w art. 293 dekretu ustawodawczego nr 152/2006 oraz w art. 268 lit. eee-bis) dekretu ustawodawczego nr 152/2006, które stanowią, że należy uznać za odpad – również w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na elektrownię zasilaną biomasą – biopłyn, który spełnia wymagania techniczne w tym zakresie i który jest wymagany do celów produkcyjnych jako paliwo, o ile wspomniany biopłyn nie jest ujęty w załączniku X, część II, sekcja 4, ust. 1, w części V dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., i to niezależnie od przeprowadzenia oceny negatywnego oddziaływania na środowisko lub istnienia jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących właściwości technicznych produktu, podniesionych w ramach postępowania o wydanie zezwolenia?

2)

Czy art. 13 dyrektywy 2009/28/WE ( 2 ), a w każdym razie zasady: proporcjonalności, przejrzystości i uproszczenia stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak uregulowanie zawarte w art. 5 dekretu ustawodawczego nr 28/2011 w zakresie, w jakim nie przewiduje on, w przypadku gdy wnioskodawca wnosi o wydanie zezwolenia na wykorzystanie biomasy jako paliwa w instalacji, która powoduje emisje do atmosfery, żadnej koordynacji z postępowaniem o wydanie zezwolenia na takie wykorzystanie paliwa, przewidzianym w dekrecie ustawodawczym nr 152/2006, załącznik X w części V, ani też możliwości dokonania oceny in concreto rozwiązania proponowanego w ramach jednego postępowania o wydanie zezwolenia oraz w świetle wcześniej określonych specyfikacji technicznych?


( 1 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312, s. 3).

( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140, s. 16).