201806220081970652018/C 240/212122018CJC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180326191911

Lieta C-212/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. martā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte


C2402018LV1910120180326LV0021191191

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. martā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Lieta C-212/18)

2018/C 240/21Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Pamatlietas puses

Prasītāja: Prato Nevoso Termo Energy Srl

Atbildētājas: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2008/98/EK ( 1 ) 6. pantam un katrā ziņā samērīguma principam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā Leģislatīvā dekrēta Nr. 152/2006 293. pantā un 268. panta eee.bis) punktā noteiktais, kas – arī procedūrā saistībā ar atļauju, kas pieprasīta ar biomasu darbināmai spēkstacijai – liek uzskatīt par atkritumiem bioloģisko šķidro kurināmo, kurš atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām un ir ražošanas nolūkos pieprasīts kā degviela, ja un kamēr minētais bioloģiskais šķidrais kurināmais nav iekļauts 2006. gada 3. aprīļa Leģislatīvā dekrēta Nr. 152 Piektās daļas X pielikuma II daļas 4. iedaļas 1. punktā, neatkarīgi no izvērtējumiem par negatīvu ietekmi uz vidi vai no jebkura iebilduma par produkta tehniskajām īpašībām, kas izvirzīts atļaujas pieprasīšanas procedūras ietvaros?

2)

Vai Direktīvas 2009/28/EK ( 2 ) 13. pantam un katrā ziņā samērīguma, pārskatāmības un vienkāršošanas principiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā Leģislatīvā dekrēta Nr. 28/2011 5. pantā noteiktais tajā daļā, kurā tas gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs lūdz atļauju izmantot biomasu par kurināmo iekārtā, kas rada emisijas atmosfērā, neparedz nedz koordināciju ar procedūru, kurā ir pieprasīta attiecīgā kurināmā šādas izmantošanas atļauja, kas noteikta Leģislatīvā dekrēta Nr. 152/2006 Piektās daļas X pielikumā, nedz iespēju konkrēti izvērtēt vienotās atļaujas pieprasīšanas procedūrā piedāvāto risinājumu un ievērojot iepriekš noteiktas tehniskās specifikācijas?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV 2008, L 312, 3. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV 2009, L 140, 16. lpp.).