201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180323101122

Дело C-210/18: Преюдициално запитване от Schienen-Control Kommission (Австрия), постъпило на 23 март 2018 г. — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018BG1020120180323BG0012102112

Преюдициално запитване от Schienen-Control Kommission (Австрия), постъпило на 23 март 2018 г. — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Дело C-210/18)

2018/C 231/12Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Schienen-Control Kommission

Страни в главното производство

Жалбоподател: WESTbahn Management GmbH

Ответник: ÖBB-Infrastruktur AG

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли точка 2, буква а) от приложение II към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство ( 1 ) да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в нея понятие „пътнически гари, техните сгради и други съоръжения“ включва елементите на железопътната инфраструктура „пътнически перони“ съгласно приложение I, второ тире от тази директива?

2)

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

Следва ли точка 1, буква в) от приложение II към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 2012 г., стр. 32) да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в нея понятие „използване на железопътната инфраструктура“ обхваща използването на пътнически перони съгласно второто тире от приложение I към тази директива?


( 1 ) ОВ L 343, 2012 г., стр. 32.