4.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 190/12


Žaloba podaná 23. marca 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

(Vec C-209/18)

(2018/C 190/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Braun a H. Tserepa-Lacombe, Bevollmächtigte)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Rakúska republika tým, že ponechala v platnosti požiadavky na sídlo spoločností patentových advokátov podľa § 29a bodu 7 v spojení s § 2 ods. 1 písm. c) PatAnwG a spoločností civilných technikov podľa § 25 ods. 1 ZTG, na právnu formu a kapitálový podiel v spoločnosti stanovené pre spoločnosti civilných technikov podľa § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 ZTG, pre spoločnosti patentových advokátov podľa § 29a bodu 1, 2 a 11 PatAnwG a pre spoločnosti veterinárov podľa § 15a ods. 1 TÄG, ako aj obmedzenia viacodborových činností pre spoločnosti civilných technikov podľa § 21 ods. 1 ZTG a pre spoločnosti patentových advokátov podľa § 29a bodu 6 PatAnwG, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3, ako aj z článku 25 smernice o voľnom pohybe služieb (1) a z článkov 49 a 56 ZFEÚ,

uložil Rakúskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto skutočnosti:

Rakúske právo aj naďalej obsahuje požiadavky na sídla profesijných spoločností civilných technikov a patentových advokátov, ktoré sú v rozpore s článkom 14 ods. 1 písm. b) smernice o voľnom pohybe služieb. Tieto ustanovenia predstavujú priamu diskrimináciu na základe sídla spoločnosti a nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti ich spoločníkov.

Požiadavky na právnu formu a kapitálový podiel v spoločnosti stanovené pre spoločnosti civilných technikov, patentových advokátov a veterinárov bránili jednak rakúskym poskytovateľom služieb, jednak usadzovaniu nových poskytovateľov z iných členských štátov tak, že obmedzili ich možnosti založiť pobočku alebo prevádzkareň v Rakúsku, pokiaľ neupravia svoje organizačné štruktúry podľa týchto ustanovení.

Rakúske právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby sa príslušné profesijné spoločnosti obmedzili na výkon povolania patentového advokáta resp. civilného technika, sú v rozpore s článkom 25 smernice o voľnom pohybe služieb, pretože obmedzujú prevádzkareň viacodborových spoločnosti z iných členských štátov v Rakúsku rovnako ako pobočku rakúskych profesijných spoločnosti. Obmedzuje sa tým rozvoj nových inovatívnych podnikateľských modelov, ktorý by podnikom umožnil ponúkať širšie spektrum služieb.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ 2006, L 376, s. 36).