4.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 190/12


Acțiune introdusă la 23 martie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-209/18)

(2018/C 190/16)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Braun și H. Tserepa-Lacombe, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (1), al articolului 15 alineatul (2) literele (b) și (c), al articolului 15 alineatul (3) și al articolului 25 din Directiva „servicii” (1), precum și al articolelor 49 și 56 TFUE, prin menținerea în vigoare a cerințelor privind sediul societăților de consiliere în proprietate industrială [dispozițiile coroborate ale articolului 29a punctul 7 și ale articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Patentanwaltsgesetz (Legea privind profesia de agent de brevetare)], și al societăților de ingineri civili [articolul 25 alineatul 1 din Ziviltechnikergesetz (Legea privind profesia de inginer civil)], forma juridică și participarea la capitalul social al societăților de inginerie civilă (articolul 26 alineatul și articolul 28 alineatul 1 din Legea privind profesia de inginer civil), al societăților de consiliere în proprietate industrială (articolul 29a punctele 1, 2 și 11 din Legea privind profesia de agent de brevetare) și al societăților de veterinari [articolul 15a alineatul 1 din Tierärztegesetz (Legea privind profesia de veterinar)], precum și a limitării activităților pluridisciplinare în ceea ce privește societățile de ingineri civili (articolul 21 alineatul 1 din Legea privind profesia de inginer civil) și societățile de consiliere în proprietate industrială (articolul 29a punctul 6 din Legea privind profesia de agent de brevetare);

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta arată următoarele:

Dreptul austriac supune întotdeauna sediul societăților profesionale de ingineri civili și de agenți de brevetare unor cerințe contrare articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva „servicii”. Dispozițiile în cauză discriminează în mod direct în funcție de sediul statutar al societății și în mod indirect în funcție de naționalitatea asociaților săi.

Cerințele privind forma juridică și participarea la capitalul social al societăților de ingineri civili, de agenți de brevetare și de veterinari constituie un obstacol atât pentru prestatorii de servicii austrieci, cât și pentru stabilirea unor noi prestatori de servicii care provin din alte state membre în măsura în care acestea restrâng posibilitatea acestora din urmă de a crea un sediu secundar în Austria, cu excepția adaptării structurii lor organizaționale la aceste dispoziții.

Dispozițiile austriece, care impun societăților profesionale în cauză să se limiteze la exercitarea profesiei de agent de brevetare sau, respectiv, de inginer civil contravin articolului 25 din Directiva „servicii”, întrucât acestea restrâng înființarea unui sediu secundar, în Austria, al societăților profesionale pluridisciplinare provenite din alte state membre, precum și înființarea inițială a unor societăți profesionale austriece. Acest lucru se opune dezvoltării unor noi modele comerciale inovatoare, care permit întreprinderilor să ofere o gamă mai largă de servicii.


(1)  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO 2006, L 376, p. 36, Ediție specială, 13/vol. 58, p. 50).