4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 190/12


Prasība, kas celta 2018. gada 23. martā – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-209/18)

(2018/C 190/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Braun un H. Tserepa-Lacombe)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

1.

atzīt, ka, paturot spēkā prasības, kas ietvertas attiecīgi PatAnwG 29.a panta 7. punktā, lasot kopā ar tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, par patentu pilnvaroto sabiedrību juridisko adresi un ZTG 25. panta 1. punktā par inženieru sabiedrību juridisko adresi, ZTG 26. panta 1. punktā un 28. panta 1. punktā par inženieru sabiedrību juridisko formu un dalību to kapitālā, PatAnwG 29.a panta 1., 2. un 11. punktā par patentu pilnvaroto sabiedrību juridisko formu un dalību to kapitālā un TÄG 15.a panta 1. punktā par veterinārārstu sabiedrību juridisko formu un dalību to kapitālā, kā arī daudzdisciplīnu darbību ierobežojumus inženieru sabiedrībām ZTG 21. panta 1. punktā un daudzdisciplīnu darbību ierobežojumus patentu pilnvaroto sabiedrībām PatAnwG 29.a panta 6. punktā, Austrijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai paredzēti Pakalpojumu direktīvas (1) 14. panta 1. punktā, 15. panta 1. punktā, 15. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā un 3. punktā, kā arī 25. pantā, un LESD 49. un 56. pantā;

2.

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus pamatus:

Austrijas tiesībās joprojām esot prasības saistībā ar inženieru sabiedrību un patentu pilnvaroto profesionālo sabiedrību juridisko adresi, kuras ir pretrunā Pakalpojumu direktīvas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Ar šīm prasībām tiekot radīta tieša diskriminācija sabiedrības statūtos noteiktās juridiskās adreses dēļ un netieša diskriminācija sabiedrības biedru valstspiederības dēļ.

Prasības attiecībā uz inženieru, patentu pilnvaroto un veterinārārstu sabiedrību juridisko formu un dalību šo sabiedrību kapitālā radot šķērsli gan Austrijas pakalpojumu sniedzējiem, gan arī jaunu pakalpojumu sniedzēju no citām dalībvalstīm uzņēmējdarbībai, jo tiek ierobežotas to iespējas Austrijā dibināt pakārtotu uzņēmumu, ja to uzņēmumu organizācijas struktūra netiek pielāgota minētajām prasībām.

Austrijas tiesību normas, kurās attiecīgajām profesionālajām sabiedrībām ir noteikts, ka to darbībai jāaprobežojas tikai ar patentu pilnvaroto vai inženieru profesijām, ir pretrunā Pakalpojumu direktīvas 25. pantam, jo ar tām pakārtotie daudzdisciplīnu uzņēmumi no citām dalībvalstīm tiek ierobežoti tāpat kā Austrijas profesionālo sabiedrību galvenie uzņēmumi. Tādējādi tiek radīti šķēršļi jaunu, inovatīvu komercdarbības modeļu izveidei, kas uzņēmumiem ļautu piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV 2006, L 376, 36. lpp.).