4.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/12


Kanne 23.3.2018 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(Asia C-209/18)

(2018/C 190/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Braun ja H. Tserepa-Lacombe)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Itävallan tasavalta on jättänyt noudattamatta palveludirektiivin (1) 14 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan b ja c alakohdan ja 3 kohdan ja 25 artiklan sekä SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa patenttiasiamiehistä annetun lain (jäljempänä PatAnwG) 29 a §:n 7 momentin, luettuna yhdessä sen 2 §:n 1 momentin c kohdan kanssa, mukaisen patenttiasiamiestoimistojen kotipaikkaa koskevan vaatimuksen, insinööreistä (Ziviltechniker) annetun lain (jäljempänä ZTG) 25 §:n 1 momentin mukaisen insinööritoimistojen kotipaikkaa koskevan vaatimuksen, ZTG:n 26 §:n 1 momentin ja 28 §:n 1 momentin mukaiset insinööritoimistojen oikeudellista muotoa ja yhtiövarallisuuden omistusta koskevat vaatimukset, PatAnwG:n 29 a §:n 1, 2 ja 11 momentin mukaiset patenttiasiamiestoimistojen oikeudellista muotoa ja yhtiövarallisuuden omistusta koskevat vaatimukset, eläinlääkäreistä annetun lain 15 a §:n 1 momentin mukaiset eläinlääkäriyhtiöiden oikeudellista muotoa ja yhtiövarallisuuden omistusta koskevat vaatimukset sekä ZTG:n 21 §:n 1 momentissa insinööritoimistojen ja PatAnwG:n 29 a §:n 6 momentissa patenttiasiamiestoimistojen osalta säädetyt liiketoimintaa useammilla toimialoilla koskevat rajoitukset.

Itävallan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi seuraavaa:

Itävallan oikeuteen sisältyy edelleen palveludirektiivin 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisia vaatimuksia insinöörien (Ziviltechniker) ja patenttiasiamiesten toimistojen kotipaikasta. Säännökset ovat välittömästi syrjiviä yhtiön lakisääteisen kotipaikan osalta ja välillisesti syrjiviä yhtiömiesten kansalaisuuden osalta.

Insinöörien (Ziviltechniker), patenttiasiamiesten ja eläinlääkäreiden muodostamien yhtiöiden oikeudellista muotoa ja yhtiövarallisuuden omistusta koskevat vaatimukset rajoittavat sekä itävaltalaisten palveluntarjoajien toimintaa että myös muista jäsenvaltioista peräisin olevien palveluntarjoajien saapumista markkinoille vaikeuttamalla toimipaikan perustamista Itävaltaan ilman organisaatiorakenteen sopeuttamista kyseisiin säännöksiin.

Itävallan säännökset, joilla rajoitetaan kyseisten ammattihenkilöiden muodostamien yhtiöiden toiminta patenttiasiamiehen tai insinöörin (Ziviltechniker) toiminnan harjoittamiseen, ovat palveludirektiivin 25 artiklan vastaisia, koska niillä rajoitetaan sekä muista jäsenvaltioista peräisin olevien monialayhtiöiden sivuliikkeen perustamista Itävallassa että itävaltalaisten yhtiöiden markkinoilletuloa. Tämän vuoksi uuden, innovatiivisen liiketoimintamallin, joka mahdollistaisi yrityksille laajemman palvelukokonaisuuden tarjoamisen, kehittäminen estyy.


(1)  Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL 2006, L 376, s. 36).