201805250211897262018/C 200/292082018CJC20020180611ET01ETINFO_JUDICIAL20180323232421

Kohtuasi C-208/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 23. märtsil 2018 – Jana Petruchová versus FIBO Group Holdings Ltd


C2002018ET2310120180323ET0029231242

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 23. märtsil 2018 – Jana Petruchová versus FIBO Group Holdings Ltd

(Kohtuasi C-208/18)

2018/C 200/29Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Jana Petruchová

Vastustaja: FIBO Group Holdings Ltd

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 ( 1 ) kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 17 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellist isikut nagu põhikohtuasja kaebaja, kes kaupleb rahvusvahelisel valuutaturul (FOREX) valuutadega, tehes korraldusi aktiivselt ise, kuigi selle tegevusalaga professionaalselt tegeleva kolmanda isiku vahendusel, tuleb käsitada tarbijana nimetatud sätte tähenduses?


( 1 ) ELT L 351, 20.12.2012, lk 1.