201807130332003992018/C 268/262042018CJC26820180730SV01SVINFO_JUDICIAL20180318202121

Mål C-204/18 P: Överklagande ingett den 18 mars 2018 av Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 januari 2018 i mål T-715/16, Pebagua mot kommissionen


C2682018SV2010120180318SV0026201212

Överklagande ingett den 18 mars 2018 av Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 januari 2018 i mål T-715/16, Pebagua mot kommissionen

(Mål C-204/18 P)

2018/C 268/26Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (ombud: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut i dess helhet,

slutgiltigt avgöra tvisten, slå fast att klagandens talan i första instans ska bifallas och därmed fastställa att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 ( 1 ) är ogiltig och saknar verkan, eller alternativt fastställa att uppförandet av arten Procambarus clarkii på unionens förteckning enligt den förordningen är ogiltigt och saknar verkan,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I det överklagade beslutet prövade inte tribunalen målet i sak, eftersom den fann att talan inte kunde upptas till sakprövning då klaganden saknade talerätt. Detta förutsätter ett åsidosättande av det andra antagandet avseende talerätt som avses i artikel 263 fjärde stycket FEUF, eftersom den omtvistade förordningen direkt avser de företag som Pebagua företräder och inte innehåller några genomförandeåtgärder.


( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 2016, s. 4).