201807130332003992018/C 268/262042018CJC26820180730SK01SKINFO_JUDICIAL20180318202121

Vec C-204/18 P: Odvolanie podané 18. marca 2018: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. januára 2018 vo veci T-715/16, Pebagua/Komisia


C2682018SK2010120180318SK0026201212

Odvolanie podané 18. marca 2018: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. januára 2018 vo veci T-715/16, Pebagua/Komisia

(Vec C-204/18 P)

2018/C 268/26Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (v zastúpení: A. J. Uceda Sosa, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu, ktorý je predmetom odvolania,

vydať konečný rozsudok vo veci tým, že v plnej miere vyhovie návrhu žalobkyne v prvom stupni a zruší vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1141 z 13. júla 2016 ( 1 ) alebo subsidiárne zruší zaradenie Procambarus clarkii do zoznamu Únie prijatého týmto nariadením,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutým uznesením Všeobecný súd nerozhodol meritórne o žalobe, pretože považoval žalobu za neprípustnú z dôvodu chýbajúcej aktívnej legitimácie žalobkyne, čo viedlo k porušeniu druhej alternatívy aktívnej legitimácie zakotvenej v článku 263 štvrtom odseku ZFEÚ, pretože sporné nariadenie sa priamo týka podnikov zastúpených Pebagua bez toho, aby boli potrebné vykonávacie opatrenia.


( 1 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 2016, s. 4).