201807130332003992018/C 268/262042018CJC26820180730NL01NLINFO_JUDICIAL20180318202121

Zaak C-204/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 maart 2018 door Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 januari 2018 in zaak T-715/16, Pebagua/Commissie


C2682018NL2010120180318NL0026201212

Hogere voorziening ingesteld op 18 maart 2018 door Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 januari 2018 in zaak T-715/16, Pebagua/Commissie

(Zaak C-204/18 P)

2018/C 268/26Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (vertegenwoordiger: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de beschikking van het Gerecht waartegen de hogere voorziening is gericht in haar geheel vernietigen;

de zaak definitief afdoen door rekwirantes vordering in eerste aanleg toe te wijzen en bijgevolg uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 ( 1 ) nietig verklaren of, subsidiair, de opneming van de soort Procambarus clarkii in de bij deze verordening vastgestelde lijst van de Unie nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten in eerste aanleg en in hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

In de bestreden beschikking behandelt het Gerecht de zaak niet inhoudelijk, maar acht het het beroep niet-ontvankelijk op de grond dat thans rekwirante geen procesbevoegdheid heeft. Dit is een schending van het tweede geval van procesbevoegdheid als bedoeld in artikel 263, vierde alinea, VWEU, aangezien de litigieuze verordening de door Pebagua vertegenwoordigde ondernemingen rechtstreeks raakt en geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt.


( 1 ) Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB 2016, L 189, blz. 4).