201807130332003992018/C 268/262042018CJC26820180730ET01ETINFO_JUDICIAL20180318202121

Kohtuasi C-204/18 P: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) 18. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 16. jaanuari 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-715/16: Pebagua versus komisjon


C2682018ET2010120180318ET0026201212

Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) 18. märtsil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 16. jaanuari 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-715/16: Pebagua versus komisjon

(Kohtuasi C-204/18 P)

2018/C 268/26Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) (esindaja: advokaat A. J. Uceda Sosa)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada täies ulatuses käesoleva apellatsioonkaebuse esemeks olev Üldkohtu määrus;

lahendada lõplikult kohtuvaidlus, rahuldades täies ulatuses hageja esimeses kohtuastmes esitatud nõue, ja seega tühistada komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1141 ( 1 ) või teise võimalusena tühistada liigi Procambarus clarkii kandmine selle määrusega heaks kiidetud liidu nimekirja, ja

mõista mõlema kohtuastme kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus ei analüüsinud vaidlustatud kohtumääruses hagis tõstatatud küsimuse sisulist külge, vaid luges selle vastuvõetamatuks, kuivõrd hagejal puudub hagi esitamise õigus; seeläbi rikutakse ELTL artikli 263 neljandas lõigus ette nähtud hagi esitamise õiguse hüpoteesi, sest vaidlustatud määrus puudutab otseselt hageja esindatavaid ettevõtjaid ja ei vaja rakendusmeetmeid.


( 1 ) Komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1141, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT 2016, L 189, lk 4).