201806150371954942018/C 231/112032018CJC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180320101011

Mål C-203/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 20 mars 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann mot Land Nordrhein-Westfalen


C2312018SV1010120180320SV0011101101

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 20 mars 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann mot Land Nordrhein-Westfalen

(Mål C-203/18)

2018/C 231/11Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Motpart: Land Nordrhein-Westfalen

Tolkningsfrågor

1)

Ska undantagsbestämmelsen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 ( 1 ) av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet i dess lydelse enligt artikel 45.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 ( 2 ) av den 4 februari 2014 tolkas så, att den endast omfattar fordon eller fordonskombinationer som uteslutande används för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten, eller kan den även vara tillämplig om fordonen eller fordonskombinationerna även, till övervägande del eller till en viss på annat sätt fastställd andel, används för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten?

2)

Ska vid bedömningen huruvida fordon eller fordonskombinationer uteslutande eller – i förekommande fall – även till övervägande del eller till en viss på annat sätt fastställd andel används för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten, inom ramen för den undantagsbestämmelse som anges i första punkten, ett fordon eller en fordonskombinations allmänna användning eller ett fordon eller en fordonskombinations konkreta användning vid en enskild körning anses vara avgörande?


( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, s. 1).