201806150371954942018/C 231/112032018CJC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180320101011

Zadeva C-203/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen


C2312018SL1010120180320SL0011101101

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

(Zadeva C-203/18)

2018/C 231/11Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Tožena stranka: Land Nordrhein-Westfalen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo o izjemi iz člena 13(1)(d) Uredbe (ES) št. 561/2006 ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006, kakor je bila spremenjena s členom 45, točka 2, Uredbe (EU) št. 165/2014 ( 2 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014, razlagati tako, da zajema samo vozila ali kombinacije vozil, ki se uporabljajo izključno za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve, ali pa se lahko uporablja tudi takrat, kadar se vozila ali kombinacije vozil večinoma ali v na drugačen način določenem deležu uporabljajo tudi za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve?

2.

Ali je v okviru določbe o izjemi iz prvega vprašanja pri presoji, ali se vozila ali kombinacije vozil izključno ali, kadar je to primerno, večinoma ali v na drugačen način določenem deležu uporabljajo tudi za dostavo pošiljk v okviru univerzalne storitve, treba upoštevati splošno uporabo vozila oziroma kombinacije vozil ali konkretno uporabo vozila oziroma kombinacije vozil pri posameznem prevozu?


( 1 ) Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, str. 1).

( 2 ) Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, str. 1).