28.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 182/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 19. märtsil 2018 – Mydibel SA versus Belgia riik

(Kohtuasi C-201/18)

(2018/C 182/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Mydibel SA

Vastustaja: Belgia riik

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artikleid 14, 15, 168, 184, 185, 187 ja 188, tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et kas on või ei ole alust käibemaksu korrigeerimiseks/tagasinõudmiseks kinnisvarainvesteeringult, millelt on algselt käibemaks korrektselt maha arvatud, kui see kinnisvarainvesteering on müügi-tagasirendi (sale and lease back) tehingu esemeks, võttes arvesse et:

müük-tagasirent koosneb kombineeritult ja üheaegselt maksukohustuslase poolt kahe finantsinstitutsiooni kasuks seatud kasutusvaldusest (st tähtajalisest piiratud asjaõigusest) ja nende kahe finantsinstitutsiooni poolt maksukohustuslasele antud liisingust;

müük-tagasirent kujutab endast pelgalt maksukohustuslase likviidsuse tõstmise eesmärgil tehtavat finantstehingut;

müük-tagasirent ei ole käibemaksuga maksustatav tehing;

kinnisvarainvesteering jäi maksukohustuslase valdusesse ja seda kasutati maksukohustuslase maksustatava tegevuse tarbeks katkematult ja püsivalt nii enne kui pärast tehingut.

Kas eelnimetatud sätete tõlgendamine ja kohaldamine viisil, mis viiks algselt maha arvatud käibemaksu korrigeerimiseni/tagasinõudmiseni, on kooskõlas käibemaksu neutraalsuse põhimõttega ja/või võrdse kohtlemise põhimõttega?


(1)  ELT L 347, lk 1.