201806220101970522018/C 240/181992018CJC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180319161721

Lieta C-199/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola/Regione Emilia-Romagna u.c.


C2402018LV1610120180319LV0018161172

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola/Regione Emilia-Romagna u.c.

(Lieta C-199/18)

2018/C 240/18Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Pollo del Campo S.c.a. un Avi Coop Società Cooperativa Agricola

Atbildētāji: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena un A.U.S.L. Romagna

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas (EK) [Nr. 882/2004] 27. pants, kurā ir noteikts, ka attiecībā uz IV pielikuma A iedaļā un V pielikuma A iedaļā minētajām darbībām dalībvalstis nodrošina nodevas iekasēšanu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas uzliek maksājuma veikšanas pienākumu visiem lauksaimniekiem arī tad, ja viņi “lopu kaušanas un gaļas sadalīšanas darbības veic tikai kā tādas, kuras papildina un ir saistītas ar dzīvnieku audzēšanas darbību”?

2)

Vai valsts var no sanitāro nodevu samaksas izslēgt dažas uzņēmēju kategorijas, lai gan tā ir paredzējusi tādu nodokļu iekasēšanas sistēmu, kas kopumā ir atbilstoša, lai garantētu par oficiālajām pārbaudēm radušos izmaksu segšanu, vai piemērot zemākus tarifus nekā Regulā (EK) Nr. 8[8]2/2004 ( 1 ) paredzētie?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 1. lpp.).