4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 190/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. martā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – CeDe Group AB/maksātnspējīgā KAN Sp. z o.o.

(Lieta C-198/18)

(2018/C 190/15)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: CeDe Group AB

Atbildētāja: maksātnespējīgā KAN Sp. z o.o.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas Nr. 1346/2000 (1) 4. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz prasību, ko Zviedrijas tiesā ir cēlis Polijas uzņēmuma, par kuru Polijā ir uzsākts maksātnespējas process, administrators un kura ir vērsta pret Zviedrijas uzņēmumu, prasot samaksāt par piegādātajām precēm saskaņā ar vienošanos, ko šie uzņēmumi ir noslēguši pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

2)

Ja atbilde ir pirmo jautājumu ir apstiprinoša – vai nozīme ir tam, ka maksātnespējas procesa administrators tiesvedības laikā tiesā strīdīgo prasījumu ir nodevis citam uzņēmumam, kurš tiesvedībā stājas administratora vietā?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša – vai nozīme ir tam, ka uzņēmums, kurš ir iestājies lietā, vēlāk kļūst maksātnespējīgs?

4)

Ja atbildētājs tiesvedībā tiesā 1. jautājumā aprakstītajā gadījumā norāda, ka viņš pret maksājuma prasījumu izvirza pretprasījumu par ieskaitu, vai uz šādu ieskaita gadījumu attiecas Regulas Nr. 1346/200 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts, ja abi prasījumi ir pamatoti ar vienu uz to pašu vienošanos?

5)

Vai saistība starp Regulas Nr. 1346/2000 4. panta 2. punktu un 6. panta 1. punktu ir interpretējama tādējādi, ka 6. panta 1. punktu piemēro tikai tad, ja saskaņā ar procedūras sākšanas valsts tiesību normām nav paredzēta ieskaita iespēja, vai arī 6. panta 1. punktu var piemērot arī citos gadījumos, piemēram, ja aplūkojamos tiesiskajos regulējumos pastāv tikai dažas atšķirības attiecībā uz ieskaita iespējām, vai arī, ja atšķirību nav, bet ieskaits procedūras sākšanas valstī tiek noraidīts?


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV 2000, L 160, 1. lpp.)