4.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 190/11


2018 m. kovo 20 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CeDe Group AB / bankrutuojanti KAN Sp. z o.o.

(Byla C-198/18)

(2018/C 190/15)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: CeDe Group AB

Kita apeliacinio proceso šalis: bankrutuojanti KAN Sp z o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento Nr. 1346/2000 (1) 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas ieškiniui, kurį Lenkijos bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla Lenkijoje, likvidatorius pateikė Švedijos teismui prieš Švedijos bendrovę dėl apmokėjimo už pagal sutartį, kurią iki bankroto bylos iškėlimo sudarė bendrovės, pristatytas prekes?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar svarbu tai, kad bylas nagrinėjant teismuose aptariamą reikalavimą likvidatorius perduoda bendrovei, kuri į bylą įstoja vietoje likvidatoriaus?

3.

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar svarbu, jeigu bendrovei, kuri įstojo į bylą, vėliau iškeliama bankroto byla?

4.

Jeigu atsakovas teismuose nagrinėjamose bylose pirmajame klausime nurodytomis aplinkybėmis reikalauja, kad būtų atliktas likvidatoriaus reikalavimo patenkinti mokėjimo reikalavimą ir tos pačios sutarties pagrindu kaip ir šis reikalavimas pateikto priešpriešinio reikalavimo tarpusavio įskaitymas, ar šiam įskaitymui taikomas 4 straipsnio 2 dalies d punktas?

5.

Ar Reglamento Nr. 1346/2000 4 straipsnio 2 dalies d punkto ir 6 straipsnio 1 dalies tarpusavio santykį reikia aiškinti taip, kad 6 straipsnio 1 dalis taikoma tik tuomet, jeigu pagal valstybės, kurioje iškelta byla, teisę nėra galimybės taikyti įskaitymo, ar 6 straipsnio 1 dalis taip pat taikoma kitais atvejais, pavyzdžiui, kai aptariamose teisės sistemose šiek tiek skiriasi įskaitymo galimybės arba kai galimybės yra visiškai vienodos, tačiau valstybėje, kurioje iškelta byla, įskaitymai neleidžiami?


(1)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (OL L 160, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 1 t., p. 191).