4.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 190/11


A Högsta domstolen (Svédország) által 2018. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CeDe Group AB kontra KAN Sp. z o.o., fizetésképtelenségi eljárás alatt

(C-198/18. sz. ügy)

(2018/C 190/15)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Fellebbező: CeDe Group AB

Ellenérdekű fél: KAN Sp. z o.o., fizetésképtelenségi eljárás alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet (1) 4. cikkét, hogy azt alkalmazni kell valamely – Lengyelországban fizetésképtelenségi eljárás alatt álló – lengyel társaság felszámolója által svéd társasággal szemben svéd bíróságnál indított olyan keresetre, amely [a lengyel társaság] fizetésképtelenség[ének] bekövetkezése előtt a társaságok által megkötött megállapodás alapján szállított áruk ellenértékének kifizetésére vonatkozik?

2)

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége annak, hogy a bírósági eljárás folyamán a felszámoló a szóban forgó követelést olyan társaságra ruházza át, amely az eljárásban a felszámoló helyébe lép?

3)

Amennyiben a második kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége annak, hogy az eljárásba belépő társaság később fizetésképtelenné válik?

4)

Amennyiben az első kérdésben szereplő helyzetben a bíróság előtti eljárásban az alperes előadja, hogy a felszámoló megfizetésre irányuló követelését be kell számítani az azonos megállapodásból eredő ellenköveteléssel szemben, az ilyen beszámítási helyzet a 4. cikk (2) bekezdése d) pontjának hatálya alá tartozik-e?

5)

Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja és 6. cikke (1) bekezdésének viszonyát, hogy a 6. cikk (1) bekezdése kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha az eljárást megindító állam joga alapján beszámítás nem alkalmazható, vagy a 6. cikk (1) bekezdése más helyzetekre, például olyan helyzetre is alkalmazható, amelyben a szóban forgó jogrendek keretében a beszámítási jog gyakorolhatóságának mértéke csak bizonyos mértékben eltérő vagy egyáltalában nem eltérő, azonban az eljárást megindító államban a beszámítást megtagadják?


(1)  A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.).